Sh. Pradeep Jain

DOB: 30/11/1972
Designation: President

Sh. Rakesh Jain

DOB: 12/04/1968
Designation: Vice President

Sh. Amit Jain

DOB: 14/08/1980
Designation: Secretary

Sh. Mohit Jain

DOB: 06/12/1992
Designation: Manager

Sh. Sachin Jain

DOB: 29/11/1976
Designation: Treasurer

Smt. Palka Jain

DOB: 19/06/1986
Designation: Member

Sh. Anuj Jain

DOB: 20/06/1983
Designation: Member

Sh. Bharat Jain

DOB: 30/04/1975
Designation: Member

Sh. Praduman Jain

DOB: 10/04/1978
Designation: Memeber